เบอร์ติดต่อ และที่ตั้ง สพม.นธ

073 511 984

เวลาทำการ
08.30น - 16.30น

saraban04310@obec.go.th

ที่อยู่อีเมล รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณกลาง สพม.นราธิวาส

เลขที่ 789 หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
ตรงข้ามเรือนจำนราธิวาสแห่งใหม่

เบอร์ติดต่อภายใน

หมายเลขติดต่อราชการ

ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 073-511984 หมายเลขโทรสาร 073-511985
ที่กลุ่มหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ภายใน (เบอร์ต่อ)
1กลุ่มอำนวยการ 088-7882050073-511984 ต่อ 100
2กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์088-7882051073-511984 ต่อ 103
3กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา088-5857869073-511984 ต่อ 104
กลุ่มบริหารงานบุคคล073-511984 ต่อ 101
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา073-511984 ต่อ 111
หน่วยตรวจสอบภายใน073-511984 ต่อ 110
กลุ่มกฏหมายและคดี073-511984 ต่อ 112
4กลุ่มนโยบายและแผน088-5857868073-511984 ต่อ 102
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร
073-511984 ต่อ 108
5กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ088-7883832
6ห้องเลขา ผอ.073-511984 ต่อ 107

แผนที่ Google Map

แผนที่การเดินทาง