2

นางกัลญา ไชยมงคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

Other specialists